zekerheden van leveranciers: recht van reclame

Welke zekerheden kan een leverancier inroepen als zijn afnemer in faillissement komt te verkeren? Te denken valt (onder andere) aan een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht en het recht van reclame. In deze bijdrage zal het recht van reclame worden besproken.

Het recht van reclame is een wettelijk recht om een roerende zaak, niet-registergoed, van de koper terug te vorderen, wanneer de koopprijs niet volledig is voldaan. In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud en het voorbehouden pandrecht bestaat het recht van reclame van rechtswege. Het recht van reclame behoeft dus niet uitdrukkelijk te zijn bedongen.

Bij uitoefening van het recht van reclame ontbindt verkoper de koopovereenkomst en kan hij de overgedragen zaken als eigenaar revindiceren, ook in geval van faillissement.

Om het recht van reclame met succes te kunnen uitoefenen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De leverancier moet in beginsel bevoegd zijn om ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen. Er moet dus sprake zijn van een tekortkoming. Het recht van reclame moet schriftelijk worden ingeroepen en de leverancier moet zich aan bepaalde vervaltermijnen houden: uiterlijk 6 weken na opeisbaarheid van de vordering tot betaling van de koopprijs of 60 dagen na opslag van de zaak door de koper, waarbij de termijn die het laatst verstrijkt beslissend is. De bevoegdheid tot terugvordering kan slechts worden uitgeoefend voor zover het afgeleverde zich nog in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

faillissement

In geval van een faillissement zal een leverancier door het inroepen van het recht van reclame veel kunnen redden, zeker in het geval dat er geen eigendomsvoorbehoud is bedongen of een pandrecht is voorbehouden. De curator zal aan de aanspraken tot teruggave van de geleverde zaken slechts effect kunnen onthouden door binnen een (door de verkoper te stellen) redelijke termijn de koopprijs te betalen – of daarvoor zekerheid te stellen.

Het niet respecteren van het recht van reclame kan leiden tot aansprakelijkheid van de curator.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *