instructiebevoegdheid en aansprakelijkheid van aandeelhouders

De statuten van een vennootschap kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap, bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden …

instructiebevoegdheid en aansprakelijkheid van aandeelhouders Lees verder »

9 praktische tips om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden

Er zijn veel verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement en aansprakelijkheid jegens derden. interne aansprakelijkheid Onder interne aansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid van een bestuurder verstaan jegens de rechtspersoon of (in faillissement) de curator. De meest voorkomende vorm van interne aansprakelijkheid is aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijke …

9 praktische tips om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden Lees verder »

de WHOA-procedure in 5 stappen uitgelegd

De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement te herstructureren door het aanbieden van een akkoord. Door homologatie c.q. goedkeuring van het akkoord worden alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij dit niet met het akkoord hebben ingestemd. Lees hier het stappenplan: “de WHOA-procedure in …

de WHOA-procedure in 5 stappen uitgelegd Lees verder »

de aansprakelijkheid van de curator

In de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren zijn beginselen opgenomen die richtinggevend zijn voor het handelen van de curator. De curator: is onafhankelijk en integer; laat zich leiden door de belangen van de boedel en houdt rekening met belangen van maatschappelijke aard; streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming; voert zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig, voortvarend en doelmatig …

de aansprakelijkheid van de curator Lees verder »

de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam is een praktisch instrument bij het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en / of commissarissen. De Ondernemingskamer kan op verzoek van een enquêtegerechtigde een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken binnen een rechtspersoon, indien er gegronde redenen zijn om te …

de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer Lees verder »

zekerheden van leveranciers: recht van reclame

Welke zekerheden kan een leverancier inroepen als zijn afnemer in faillissement komt te verkeren? Te denken valt (onder andere) aan een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht en het recht van reclame. In deze bijdrage zal het recht van reclame worden besproken. Het recht van reclame is een wettelijk recht om een roerende zaak, niet-registergoed, van de …

zekerheden van leveranciers: recht van reclame Lees verder »

zekerheden van leveranciers: voorbehouden pandrecht

Welke zekerheden kan een leverancier inroepen als zijn afnemer in faillissement komt te verkeren? Te denken valt (onder andere) aan een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht en het recht van reclame. In deze bijdrage zal het voorbehouden pandrecht worden besproken. Het voorbehouden pandrecht ontstaat niet van rechtswege, maar dient uitdrukkelijk te worden bedongen, hetgeen ook geldt …

zekerheden van leveranciers: voorbehouden pandrecht Lees verder »

zekerheden van leveranciers: eigendomsvoorbehoud

Welke zekerheden kan een leverancier inroepen als zijn afnemer in faillissement komt te verkeren? Te denken valt (onder andere) aan een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht en het recht van reclame. In deze bijdrage zal het eigendomsvoorbehoud worden besproken. Het eigendomsvoorbehoud ontstaat niet van rechtswege, maar dient uitdrukkelijk te worden bedongen, hetgeen ook geldt voor een …

zekerheden van leveranciers: eigendomsvoorbehoud Lees verder »