de belastingdienst en de WHOA

Op 1 juli 2021 is de Leidraad Invordering gewijzigd. In de Leidraad Invordering zijn beleidsregels opgenomen die door de belastingdienst / de Ontvanger worden gehanteerd bij het innen van belastingen en bij het verlenen van medewerking aan een crediteurenakkoord. Aan de Leidraad Invordering is een nieuw artikel toegevoegd dat volledig is gewijd aan de bereidheid van de Ontvanger om in te stemmen met WHOA-akkoorden.

Aan de Leidraad Invordering is toegevoegd dat de Ontvanger kan instemmen met een aan hem aangeboden WHOA-akkoord, als aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden is voldaan:

  • het akkoord is schriftelijk aangeboden en voldoet aan de wettelijke vereisten;
  • de ontvanger is in een klasse ingedeeld waarin zijn wettelijke preferentie voldoende tot uiting komt; en
  • het is aannemelijk dat het aangeboden akkoord, afgezien van de daarvoor nog te verrichten formaliteiten, door de rechtbank zal worden gehomologeerd.

Het staande beleid van de Ontvanger dat ziet op het kwijtschelden van belastingen is ook van toepassing op een verzoek om instemming met een WHOA-akkoord. Er gelden een aantal uitzonderingen:

  • de Ontvanger hoeft niet langer het dubbele percentage te ontvangen van hetgeen aan concurrente schuldeisers op hun vordering zal worden uitgekeerd

De WHOA schijft voor dat ‘kleine’ schuldeisers in beginsel minimaal 20% van hun vordering voldaan moeten krijgen (de 20% regel). Dat zou dus inhouden dat de Ontvanger pas zal instemmen met een akkoord als hij tenminste 40% op zijn vordering krijgt uitgekeerd. In de Leidraad Invordering is bepaald dat de Ontvanger rekening houdt met de 20% regel en dat hij (onder omstandigheden) medewerking kan verlenen aan een akkoord, ondanks dat hij niet het dubbele percentage krijgt uitgekeerd.

In de eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA, gewezen door de rechtbank Noord-Holland op 19 februari 2021, heeft de belastingdienst ingestemd met een akkoord, waarbij de concurrente schuldeisers 16% ontvingen en de Ontvanger slechts 21% kreeg uitgekeerd.

  • de Ontvanger kan ook instemmen met een aan hem aangeboden akkoord als dit niet ziet op alle schuldeisers van de belastingschuldige of als er nog een mogelijkheid is om een derde aansprakelijk te stellen

In de Leidraad Invordering is bepaald dat de Ontvanger ook kan instemmen met een aan hem aangeboden WHOA-akkoord dat niet ziet op alle schuldeisers van de belastingschuldige of waarbij de ontvanger nog een mogelijkheid heeft om een derde aansprakelijk te stellen. Bij een regulier schuldeisersakkoord wordt alleen kwijtschelding verleend als er een akkoord is bereikt met alle schuldeisers en wordt geen kwijtschelding verleend als een derde nog voor de belastingschuld aansprakelijk kan worden gesteld.

  • de Ontvanger kan ook instemmen met een aan hem aangeboden akkoord waarbij één of meer schuldeisers het gedeelte van hun vordering dat niet wordt voldaan, niet kwijtschelden, maar omzetten in aandelen

In de Leidraad Invordering is bepaald dat de Ontvanger kan instemmen met een akkoord waarbij één of meer schuldeisers het gedeelte van hun vordering dat niet wordt voldaan, niet kwijtschelden, maar omzetten in aandelen (debt for equity swap). De Ontvanger mag uiteraard niet instemmen met een akkoord als de betaling van het akkoordbedrag aan hem geschiedt door omzetting van de belastingschuld in aandelenkapitaal, of enige andere betalingsvorm van gelijke strekking. De Ontvanger is daartoe niet bevoegd.

  • de WHOA is ook van toepassing op belastingaanslagen waarvoor in beginsel geen kwijtschelding wordt verleend

Ten slotte is in de Leidraad bepaald dat de WHOA ook van toepassing is op belastingaanslagen waarvoor in beginsel geen kwijtschelding wordt verleend. Bij een regulier schuldeisersakkoord wordt door de Ontvanger geen kwijtschelding verleend voor aanslagen motorrijtuigenbelasting, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, belasting zware motorrijtuigen en in- en uitvoerrechten. Feitelijk is een regulier schuldeisersakkoord beperkt tot loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

De mogelijkheid van de Ontvanger om al dan niet in te stemmen met een WHOA-akkoord is met deze uitzonderingen wel verruimd. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of de Ontvanger ook bereid is om een echte bijdrage te leveren aan de herstructurering van ondernemingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.