de aansprakelijkheid van de curator

In de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren zijn beginselen opgenomen die richtinggevend zijn voor het handelen van de curator. De curator:

  • is onafhankelijk en integer;
  • laat zich leiden door de belangen van de boedel en houdt rekening met belangen van maatschappelijke aard;
  • streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming;
  • voert zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig, voortvarend en doelmatig uit; en
  • handelt betamelijk.

Het handelen in strijd met deze (open) normen betekent niet automatisch dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld, maar het speelt wel een rol bij de boordeling of daarvan sprake is.

aansprakelijkheid pro se

De norm voor persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is neergelegd in het Maclou-arrest van 19 april 1996, waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld:

Deze bijzondere kenmerken van de taak van de curator brengen mee dat zijn eventuele persoonlijke aansprakelijkheid dient te worden getoetst aan een zorgvuldigheidsnorm die daarop is afgestemd. Deze norm komt hierop neer dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.”

Bij toepassing van de Maclou-norm moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en de bijzondere positie van de curator, die een betrekkelijk ruime vrijheid toekomt bij de uitoefening van zijn taak. De vraag of een curator al dan niet heeft gehandeld zoals een ‘over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht’ dient  terughoudend te worden getoetst.

aansprakelijkheid qualitate qua

De aansprakelijkheid van de curator, in zijn hoedanigheid van curator, dient te worden getoetst aan de vereisten van artikel 6:162 BW: de onrechtmatige daad. Voorbeelden van een onrechtmatige daad van een curator is bijvoorbeeld het niet respecteren van een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht of een recht van reclame.

De aansprakelijkheid van de curator, in zijn hoedanigheid van curator, geeft een onmiddellijke aanspraak op de boedel. Hierdoor ontstaat dus een boedelschuld. Een boedelschuld hoeft niet ter verificatie te worden ingediend. Een boedelschuld dient uit de baten van de boedel betaald te worden, voordat er een uitkeringen aan de overige schuldeisers wordt gedaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *