algemene voorwaarden (versie 1 januari 2021)

Artikel 1 – definities

  • VriezenLegal: een eenmanszaak, een advocatenkantoor, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81286570;
  • opdrachtgever: een bedrijf of particulier die aan VriezenLegal een opdracht heeft verstrekt.

Artikel 2 – toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen VriezenLegal en opdrachtgever. Ook de door VriezenLegal bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – derden

VriezenLegal is gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht, voor rekening van opdrachtgever, derden in te schakelen en de voorwaarden van deze derden namens opdrachtgever te aanvaarden, waaronder een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid.

VriezenLegal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart VriezenLegal voor iedere aanspraak van een derde, alsmede alle ter afwering van die aanspraak door VriezenLegal gemaakte en nog te maken kosten.

Artikel 4 – honorarium

VriezenLegal zal iedere maand het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten bij opdrachtgever in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen. VriezenLegal is steeds gerechtigd een voorschot op het honorarium of de verschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, vooraf, maar ook tussentijds. Het door VriezenLegal gehanteerde uurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Iedere factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan, ook een voorschotfactuur. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, treedt terstond het verzuim in, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim is VriezenLegal gerechtigd de dienstverlening onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder dat VriezenLegal hierdoor schadeplichtig wordt.

Ieder beroep op opschorting of verrekening zijdens opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 5 – aansprakelijkheid

VriezenLegal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van VriezenLegal is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Indien door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking wordt verleend, is de totale aansprakelijkheid van VriezenLegal beperkt tot € 15.000,00.

Indien opdrachtgever niet binnen 1 jaar nadat opdrachtgever een fout of onzorgvuldigheid van VriezenLegal heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij VriezenLegal daarover schriftelijk heeft geprotesteerd, kan opdrachtgever op deze fout of onzorgvuldigheid geen beroep meer doen.

Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt 2 jaar nadat de opdracht is beëindigd.

Artikel 6 – verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens

VriezenLegal is verwerkingsverantwoordelijke, zoals vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). VriezenLegal verwerkt persoonsgegevens, zoals beschreven in het privacy statement van VriezenLegal, die is te vinden op https://vriezenlegal.nl/privacy-statement/

VriezenLegal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Artikel 7 – kantoorklachtenregeling

Op iedere overeenkomst van opdracht tussen VriezenLegal en opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling van VriezenLegal van toepassing. Deze is te vinden op https://vriezenlegal.nl/kantoorklachtenregeling/

Indien een klacht na behandeling niet is opgelost kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 8 – toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen met VriezenLegal is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.