insolventie- en ondernemingsrecht

professionele bijstand bij financiële en ondernemingsrechtelijke geschillen

WHOA procedure

De WHOA-procedure in 5 stappen uitgelegd

De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement te herstructureren door het aanbieden van een akkoord. Door homologatie c.q. goedkeuring van het akkoord worden alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij dit niet met het akkoord hebben ingestemd. Lees hier...

Lees meer

De aansprakelijkheid van de curator

In de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren zijn beginselen opgenomen die richtinggevend zijn voor het handelen van de curator. De curator: is onafhankelijk en integer; laat zich leiden door de belangen van de boedel en houdt rekening met belangen van maatschappelijke aard; streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming; voert zijn werkzaamheden...

Lees meer

De taak en bevoegdheden van de curator

De taak van de curator is neergelegd in artikel 68 lid 1 FW: “De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.” Volgens lid 2 van dit artikel doet de curator dat onder toezicht van een rechter-commissaris. De curator verricht zijn taak in de eerste...

Lees meer