trusted advisor

insolventie- en ondernemingsrecht

instructiebevoegdheid en aansprakelijkheid van aandeelhouders

De statuten van een vennootschap kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap, bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap...

lees meer

de aansprakelijkheid van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich...

lees meer

9 praktische tips om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden

Er zijn veel verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement en aansprakelijkheid jegens derden. interne aansprakelijkheid Onder interne aansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid van een bestuurder verstaan jegens de rechtspersoon of (in faillissement) de curator. De meest voorkomende vorm van interne aansprakelijkheid is...

lees meer